Ученик Правобранител на ООУ „Наум Охридски“ с. Булачани

По распишаниот повик за избор на Ученик Правобранител,комисијата за евалуација на пријавите за Ученик Правобранител, едногласно му ја додели оваа функција на ученикот Зафир Зафировски. Како негови заменици се назначени Марија Трајковска, Дамјан Ристовски и Александар Бошковски.

Повеќе »»

Отворен повик за избор на Ученик правобранител и негови заменици

ООУ „Наум Охридски“с. Булачани, објавува повик за избор на Ученик правобранител и Заменици ученици правобранители. Ученикот Правобранител претставува ученик кој ќе се грижи за заштита и почитување на правата на децата во училиштето, кој ќе има обврска да ги промовира правата на детето, да препознава повреда на

Повеќе »»

Ученички парламент 2019

На 04.10.2019, се одржа првата конститутивна седница на Ученичкиот парламент предводена од Директорот на училиштето. На седницата,претседателите на паралелките беа запознаени со работата на Ученичкиот парламент и нивната улога како дел од истиот. Како претседател на Ученичкиот парламент беше избран Валентино Ицковски,а заменик-претседател ќе биде Зорица Ѓорѓиевска.

Повеќе »»